SOUHLAS S PODMÍNKAMI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJÚ (GDPR)

 

Náš internetový obchod www.naprameni.cz bude, z titulu Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření, po udělení vašeho souhlasu s našimi Podmínkami se zpracováním vašich osobních údajů, zpracovávat vaše osobní data.

Souhlas provedete kliknutím na tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU".

Kliknutím na tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU" rovněž uzavíráte s naším e-shopem kupní smlouvu.

Uzavřít kupní smlouvu totiž nelze, aniž bychom znali vaše vybraná osobní data a mohli je zpracovat.

 

Tímto okamžikem jsme získali váš informovaný souhlas se zpracováním vašich osobních dat, která jste předtím zadali do formuláře během odbavování vaší objednávky. Jde o vaše osbní údaje, které jsou nutné pro zpracování zakázky a pro odeslání zásilky.

 

 

V případě, že jste již tlačítkem "ODESLAT OBJEDNÁVKU" odeslali objednávku do našeho systému, můžete svůj souhlas odvolat na emailové adrese: naprameni@post.cz se současným uvedením čísla objednávky. Souhlas však může být odvolán pouze v případě, že ještě nedošlo ke zpracování vašich osobních údajů naší stranou. Proto budete o stavu věci zrušení vašeho souhlasu informováni emailem, jak to jen bude možné.

V případě, že jste po přečtení našich Podmínek se zpracováním osobních údajů nabyli přesvědčení že nám informovaný souhlas ke zpracování vašich osobních dat nechcete, ať již z jakéhokoliv důvodu, udělit, neklikejte prosím na tlačítko "ODESLAT OBJEDNÁVKU" a opusťte prosím zónu nákupního košíku jakýmkoli jiným způsobem. Vámi již zadaná data nebudou uložena a nebudou zpracována.

 

Pozn.: dojde li k výmazu vašich osobních dat na základě vaší dodatečné žádosti emailem po zadání objednávky tlačítkem "ODESLAT OBJEDNÁVKU", bude následně z naší strany vymazána i vaše nedokončená objednávka.

 

 

Na základě vašeho souhlasu s našimi podmínkami začneme zpracovávat vaše osobní údaje, které jsou následující:

1. Jméno, příjmení

2. fakturační adresa

3. doručovací adresa

4. telefonní číslo

5. e-mailová adresa

 

Tyto vaše osobní údaje budou uloženy/použity výhradně pro:

1. doručení objednaného zboží na vaši adresu

2. stanou se součástí papírových účetních dokladů (objednávka a faktura v tištěné podobě). Tyto listinné dokumenty budou uloženy v archivu našeho e-shopu po dobu, kterou vyžaduje Finanční úřad pro případné kontroly účetních dokladů, t.j. po dobu osmi let. po této době budou doklady skartovány certifikovaným způsobem. Archiv společnosti je zpřístupněn výhradně osobám pověřeným prací s osobními údaji našich zákazníků.

3. budou uloženy na serveru společnosti, která nám poskytuje prostor pro náš e-shop. Vaše údaje budou uloženy ve stroji v digitální podobě a pod heslem, které vlastníme pouze my, jako přímí zpracovatelé vašich osobních údajů. Heslo není uloženo v listinné a ani v digitální podobě, odpovědný pracovník heslo uchovává pouze ve své hlavě.

Tyto digitální záznamy budou uloženy ve stroji po dobu, kterou vyžaduje Finanční úřad pro případné kontroly účetních dokladů, t.j. po dobu osmi let. Po této době budou z paměti stroje vymazány.

4. budou uloženy po dobu nezbytně dlouhou v archivu účetní firmy, která zpracovává účetnictví pro náš e-shop. Dobou nezbytně nutnou se rozumí doba od vzniku záznamu vašich osobních údajů až do doby uzavření účeního roku za dané období. Zabezpečení vašich osobních údajů u naší externí účetní firmy je řešena smlouvou o zpracování osobních údajů ewterní firmou.

5. budou uloženy v digitální podobě a pod heslem v našem firemním počítači, který nemá přímé propojení s internetem a ani s jakoukoli počítačovou sítí. Tak jsou minimalizovány možnosti napadení vašich dat zevnitř i zvenčí. Vaše data jsou schraňována pro účel zadávání do účetního programu, jehož měsíční výsledky jsou předávány na pevném médiu účetní firmě. Vaše data zde zůstávají po dobu, kterou vyžaduje Finanční úřad pro případné kontroly účetních dokladů, t.j. po dobu osmi let. po této době budou z programu vymazány. K tomuto počítači má přístup pouze osoba pověřená prací s osobními údaji našich zákazníků.

6. budou uloženy v digitální podobě a pod heslem na externím Harddisku a to s cílem pořízení zálohy dat. Vaše osobní data zde zůstávají po dobu, kterou vyžaduje Finanční úřad pro případné kontroly účetních dokladů, t.j. po dobu osmi let. po této době budou z harddisku automaticky odstraněny. K tomuto harddisku má přístup pouze osoba pověřená prací s osobními údaji našich zákazníků.

7. Vaše osobní data budou po dobu nezbytnou přítomna na pevném médiu, zašifrována a pod heslem, za účelem předání těchto dat externí účetní firmě. Po předání budou data z média trvale vymazána.

8. Vaše osobní data, konkrétně e-mailová adresa a telefonní číslo mohou být použity pro komunikaci s vámi a to pouze v zájmu ujasnění, či zpřesnění vaší objednávky.

 

Práva subjektů:

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.

Úplný výčet informací, které správce poskytuje při shromažďování osobních údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení. Obecné nařízení formálně rozlišuje poskytování informací v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, resp. nejsou získány od subjektu údajů. Právo na informování je ekvivalentem práva na informace o zpracování stanoveném v § 11 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří:

1. právo na přístup k osobním údajům

2. právo na opravu, resp. doplnění

3. právo na výmaz

4. právo na omezení zpracování

5. právo na přenositelnost údajů

6. právo vznést námitku

7. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 

 

 

Co naše firma s vašimi daty nikdy neudělá:

1. Nikdy vaše osobní data nepředáme třetí osobě, vyjma jejich poskytnutí externí účetní firmě, viz výše. Nikdy nedáme, neprodáme, ani jiným způsobem nezprostředkujeme přístup k vašim osobním datům třetí straně, a to ani do zahraničí.

2. Nikdy vaše osobní data nepoužijeme pro zasílání jakýchkoli reklamních sdělení. Respektujeme tak vaše soukromí.

 

 

 

V případě, že chcete vyjádřit souhlas s našimi Podmínkami se zpracováním osobních údajů a přejete si objednat vámi zvolené zboží, klikněte prosím zde.

 

 

 

 

 

 

kontakt na správce osobních údajů: 60542663